Brev til Sundhedsstyrelsen

Lyngby, den 8. juli 2019

Til Medarbejderne ved Sundhedsstyrelsens afdeling for strålebeskyttelse.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens formål, at den skal arbejde for ”at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsenet i Danmark”. Når det drejer sig om udrulning og ibrugtagen af 5G, så mener vi ikke, at styrelsen varetager folkets sundhed, men snarere udsætter befolkningen for massiv stråling med uanede konsekvenser.

Vi undrer os, fordi det af hjemmesiden fremgår, at styrelsens sektion, Strålebeskyttelse, varetager og forbedrer strålebeskyttelsen af ioniserende stråling og rådgiver om sundhedsfaglige spørgsmål vedr. ikke ioniserende stråling, og der på styrelsens hjemmeside tilbage i april dette år stod at læse, at styrelsen ikke kunne udtale sig om 5G, da den ikke havde den fornødne information, hvorledes Styrelsen har kunnet rådgive Folketinget vedr. 5G optil udarbejdelsen og inden vedtagelsen af teleforliget, idet der først den 5. maj sker en opdatering af styrelsens hjemmeside – her skrives meget kortfattet om 5G, når teleforliget blev vedtaget den 17. maj.

Vi undrer os over, at styrelsen ikke deltog i høringen, arrangeret af politikere i Folketingets sundheds – og ældreudvalg den 12. april, om sundhedsrisikoen fra mobilstråling og trådløst netværk, hvor ledende internationale forskere deltog, og der blev fremlagt vægtig dokumentation for skader ved bestråling for både dyr, planter og mennesker.

Vi undrer os over, at styrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip ved brug af telefoner, men ikke i forhold til 5G, som jo også bruger radio – og mikrobølger – nok ikke ved så kraftig bestråling, men til gengæld en vedvarende bestråling 24 / 7, der kan skrues op og ned for. Ligeså med påstanden om, at ”forskningen ikke kan afkræfte eller bekræfte, at radio – og mikrobølger udgør en sundhedsrisiko”, en fortolkning der er i modstrid med megen forskning, fx den der blev fremlagt under høringen i Folketinget den 12. april.

Vi undrer os over, at styrelsens eneste anvendte dokumentation for dens anbefalinger er en rapport fra 2011, og at den ikke anvender fx nyere amerikanske og italienske omfattende studier, der opgraderer risikoen for kræft. Sundhedsstyrelsen har ageret stik imod Forvaltningslovens bestemmelser, idet den anvendt Christoffer Johanson, Rigshospitalet, som ekspert indenfor stråling på trods af han har modtaget personlige honorar og forskningsmidler fra tele – og elindustrien siden 1994. Vi må endvidere gøre opmærksom på, at mere end 240 uafhængige internationale forskere har leveret dokumentation på, at stråling fra trådløs teknologi er helbredsskadeligt. Dokumentationen omhandler forskellige sygdomme som at celler angribes og der opstår kræft, nervesystem og hjerne angribes, hjerte – karsygdomme, DNA´et angribes, ADHD, alzheimer m.m.

Vi undrer os over, at styrelsen ikke forholder sig til SCHEER – rapporten – SCHEER som er EU – Kommissionens rådgivende organ indenfor miljøtrusler – der udkom i 2018, hvor 5G ”kategoriseres som et af de nye miljøtoksiner, der skal risikoafklares hurtigst muligt”.

Vi undrer os over, styrelsens udsagn om, ” at det samledes vidensgrundlag ikke tyder på, at normal dagligdags brug af trådløse teknologier har negativ virkning på befolkningens helbred, fordi så megen dokumenteret viden taler imod dette, og det er en kendt sag, at mennesker, der er ramt af strålingssyge øges i antal. Styrelsen skriver da også: ” da den udbredte brug af trådløse teknologier fortsat er relativ ny, vil studier af evt. langtidseffekter dog være påkrævede lang tid fremover”. Og det skal ske med bidrag fra teleselskaberne. De to udsagn må siges at kollidere.

Vi undrer os over, at styrelsen holder fast i grænseværdier for stråling, der ikke længere er tidssvarende og som er mere end en billion gange højere, end de naturlige niveauer, vi historisk er blevet eksponeret med. Værdier der i dag kun beskytter mod akut opvarmningseffekt af kortvarig eksponering, som grænseværdien for mikrobølgestråling ved seks minutters eksponering. Grænseværdien beskytter ikke mod nogen form for langtidseksponering, hvorfor Europarådet ”anbefaler medlemslandene til at anvende forsigtighedsprincippet og reducere befolkningens eksponering til så lavt en niveau som muligt”. Hvorfor følger Sundhedsstyrelsen ikke dette råd? Bemærkelsesværdigt er også, at vi i Danmark har verdens højeste grænseværdier, som er 9000 gange større, end det anbefalede i Europarådets Resulation 1815, 2011.

Af de ovenstående grunde kan vi ikke se, at Sundhedsstyrelsen varetager sit arbejde i forhold til dens formål, men i stedet tjener teleindustrien. Dermed er befolkningen og miljøet taget som testobjekter og gidsler for teleindustriens vanvittige pengebegær.

Vi har hermed informeret dig som en ansvarlig, så nu ved du, hvordan det forholder sig. Hvis ikke du agerer på dette, er du nu i ond tro, når ansvaret for denne forbrydelse mod menneskeheden skal placeres. Derfor forventer vi øjeblikkelig handling fra din side.

Med venlig hilsen

Lene Bang og Pia Andersen