Er rent vand en menneskerettighed?

Igennem hele mit liv har jeg, ligesom så mange andre borgere i dette land, regnet det for en selvfølge, at der ville komme rent vand ud af mine vandhane til evig tid. Men sådan er det ikke længere. Vi har alle gennem de senere år kunnet læse og høre om i diverse medier, at vores vand er blevet forurenet i sådan en grad, at forskellige kommuner har måtte advare deres borgere og sikre, at det vand, der kom ud af hanerne blev kogt inden brug for at undgå epidemier af forgiftede mennesker, ligesom man har måtte lukke mange vandboringer, siden 1994 faktisk mere end 500.

Og hvorfor så det?

Drikkevandsforsyningen i Danmark er udelukkende baseret på oppumpning af grundvand. Halvdelen af det indvundne vand bruges til markvanding, og i danskernes husholdning bruges der dagligt ca. 107 l pr. person. Det er vigtigt at holde sig for øje, at grundvandet og dermed rent drikkevand IKKE er en ubegrænset ressource. Såvel mængde som kvalitet påvirkes, dels ved selve oppumpningen, dels ved forurening af jorden af miljøfremmede stoffer – fra landbruget, industrien, lossepladser, transportsektoren, private husholdninger m.m.- som vil påvirke grundvandet mange år fremadrettet, fordi vandet, der pumpes op, typisk er mere end 15 år gammelt.

Landbruget står for mere end 90% af den samlede miljøbelastning, ved anvendelse af enorme mængder pesticider(sprøjtemidler) og gødning, sidstnævnte omdannes til nitrat, som hæmmer kroppens evne til iltoptagelse. Selvom landbruget de sidste fire år har haft et politisk påbud om at mindske udledningen af pesticider og nitrat, er det ikke sket, og vi mangler stadig at høre, hvad politikerne så vil gøre ved det. Det hører også med til billedet, at miljøministeriet fraviger egne faglige retningslinjer og giver tilladelser til brug af ikke godkendte, forbudte pesticider.

Der har været en kraftig stigning af pesticider i vores drikkevand de senere år. I 2017 var der fx 98 tilfælde af af forurenet grundvand, der medførte permanent lukning af boringerne. 33 kommuner og 65 vandværker er ramte. I fire ud af 10 vandboringer er der rester af sprøjtemidler, og i hver 10ende med urenheder over de tilladte grænseværdier, som for nitrats vedkommende er optil 50 mg / l vand

Selvom du og jeg ikke er udsat for en direkte vandforgiftning, så vil der hen over tid komme en ophobende effekt. Det her er en katastrofe for det danske grundvand. Vi går en fremtid i møde, hvor vores børns og børnebørns drikkevand vil være fyldt med sprøjtegiftrester, hvor dyre rensningsanlæg må tages i brug, og kan Danmark så fortsat bryste sig af at have det reneste vand i verden?

NEJ, sådan er det ikke længere! Og er der tegn på bedre udsigter? NEJ, det er der heller ikke, i stedet for retten til rent vand har jeg fået retten til en vis mængde giftstoffer. Derfor har jeg nu selv taget affære og skaffet mig et lille vandrensningsanlæg, der ved omvendt osmose sikrer mig indvortes rent vand.

Og det skal mine børn og børnebørn også have!

Du kan læse mere om omvendt osmose her: www.oekovand.dk

Grænseværdier fastsat af Miljøstyrelse: https://mst.dk/media/145519/liste-over-drikkevandskvalitetskriterier-2018.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *